TRETMAN OROČENIH DEPOZITA U SKLADU S MSFI

Na kontu 068  - Ostali dugoročni financijski plasmani, a prema Pravilniku o kontnom okviru, sadržaju konta i primjeni kontnog okvira za privredna društva (Službene novine FBiH, broj 83/09) iskazuju se ostala dugoročna ulaganja koja nisu iskazana na drugim kontima unutar ove grupe. Na kontu 209 – Oročena novčana sredstva iskazuju se novčana sredstva čije je korištenje vremenski ograničeno, na primjer u slučaju njihovog oročavanja.

MRS 7 – Izvještaj o novčanim tokovima, uređuje pitanje definiranja novca i novčanih ekvivalenata. U skladu s MRS 7.6. novac obuhvata novac u blagajni i depozite po viđenju. Novčani ekvivalenti su kratkotrajna, visoko likvidna ulaganja koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose novca i podložna su beznačajnom riziku promjena vrijednosti. MRS 7.7. navodi da se novčani ekvivalenti drže u svrhu ispunjavanja kratkoročnih novčanih obaveza, a ne za ulaganja ili u druge svrhe. Da bi se ulaganje moglo tretirati kao novčani ekvivalent, ono mora biti lako pretvorivo u poznati iznos novca i biti izloženo beznačajnom riziku promjena vrijednosti. Stoga, ulaganje se obično kvalificira kao novčani ekvivalent samo kada ono ima kratko dospijeće od recimo, tri mjeseca ili manje od datuma sticanja. Pojam „lako pretvorivo“ implicira da investicije mogu biti konvertirane u novac bez najave i bez moguće značajne kazne povlačenja investicije. Novčani depoziti na bankovnim računima na neodređen period, međutim koji mogu biti povučeni samo uz prethodnu najavu, trebaju biti pozorno analizirani da li ispunjavaju definiciju novca i novčanih ekvivalenata. Faktori koji trebaju biti razmotreni uključuju da li postoje restrikcije na povlačenje sredstava, period najave, rizik značajne promjene u vrijednosti tokom perioda i da li Uprava ima namjeru da koristi depozite za ispunjavanje kratkoročnih novčanih obaveza. Depozit s kratkim rokom dospijeća bez mogućnosti ranijeg povlačenja, može se još uvijek smatrati lako pretvorivim u novac i biti uključen u novac i novčane ekvivalente ako su ispunjeni uslovi. Činjenica o svakoj situaciji i namjera Uprave na koji će način biti korišteni depoziti trebaju biti uzeti o obzir da bi se odredila klasifikacija depozita u izvještaju u novčanim tokovima.  Nadalje, subjekti često koriste niz instrumenata za upravljanje novcem, u investicijske i financijske svrhe. Dio klasifikacije roka dospijeća je dan u MRS – u 7, u kojem se navodi da su investicije s kratkoročnim dospijećem od tri mjeseca ili manje ispunjavati uslov novčanog ekvivalenata, međutim da se koristi za svrhu upravljanja novcem. Standard naglašava da je period od tri mjeseca ili manje, period od datuma akvizicije (od datuma oročenja prema gore). Limit za dospijeće je samovoljan, međutim naglašava da iznos novca koji će biti na raspolaganju treba biti poznat na početku inicijalne investicije i mora biti podložan beznačajnom riziku u promjeni vrijednosti u odnosu na promjene vrijednosti kamata i kapitala.

Postoje samo ograničene okolnosti u kojima depoziti s dospijećem od tri mjeseca ili manje od datuma akvizicije mogu biti klasificirani kao novac i novčani ekvivalenti. U ovom slučaju potrebna je prosudba da bi se odredila odgovarajuća klasifikacija. Oročeni depoziti na duže od tri mjeseca koji mogu biti opozvani, s gubitkom prihoda od kamate, mogu biti klasificirani kao novčani ekvivalenti samo ako se depozit drži da se podmire kratkoročne potrebe za novcem i ne postoji rizik značajne promjene vrijednosti koji bi nastao kao rezultat opoziva. Uslovi svakog depozita trebaju biti pažljivo proučeni da bi se odredilo da li postoji rizik promjene vrijednosti. Što je duži rok dospijeća depozita, manje je vjerovatno da se instrument drži da bi se podmirile kratkoročne potrebe za novcem.

Svaka investicija s rokom dospijeća duljim od tri mjeseca (od trenutka akvizicije) bez mogućnosti ranog opoziva, najčešće neće biti novčani ekvivalent s tim da ih dospijeće izlaže fluktuaciji u promjenama vrijednosti kapitala. One neće postati novčani ekvivalent, ako je njihov ostatak dospijeća, mjereno od datuma bilansa stanja, tri mjeseca ili manje, s tim da se rok dospijeća gleda od datuma akvizicije. IFRS IC je potvrdio ovo stajalište u januaru 2013. godine.

Zaključno, sva tri uslova moraju bit ispunjena: lako pretvorivo u novac; bez rizika značajne promjene vrijednosti (što je najčešće ispunjeno jer živimo u okruženju s niskim kamatnim stopama; čak i uz "kaznu" zbog ranijeg razročenja); te se mora držati u svrhu ispunjavanja kratkoročnih novčanih obaveza, a ne za ulaganje ili u druge svrhe. Ovaj treći uslov, kako raste period oročenja depozita, najčešće je vrlo teško dokazati, pa oročeni depoziti u skladu s tim, na period od više od tri mjeseca najčešće su dugoročni sve do datuma njihovog dospijeća.