MSFI 9, MSFI 15 I MSFI 16

Savez računovođa, revizora i financijskih djelatnika Federacije Bosne i Hercegovine je 10.7.2017. na web stranici Saveza www.srr-fbih.org objavio:  

  • MSFI 9 -Financijski instrumenti,
  • MSFI 15 - Prihodi od ugovora s kupcima,  Pojašnjenja MSFI-ja 15 i
  • MSFI 16 – Najmovi 

http://www.srr-fbih.org/File/Download?idFi=709

MSFI 15 uređuje kako i kada subjekti koji izvještaju u skladu s MSFI priznaju prihode, kao i zahtjeve od subjekata da se korisnicima finansijskih izvještaja pruže informativnije i relevantnije objave. Standard pruža jedinstven model baziran na principima koji se sastoji od pet koraka i primjenjivat će se na sve ugovore s kupcima. Standard će zamijeniti MRS 18 koji pokriva ugovore za robu i usluge, MRS 11 koji pokriva ugovore o izgradnji, IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18 i SIC 31) i primjenjuje se na sve prihode iz ugovora s kupcima osim ako su ugovori pod odredbama drugih standarda kao što je MRS 17 (ili MSFI 16 kada bude u primjeni). MSFI 15 je izdan u maju 2014. godine i na snazi je za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2018. godine. 

MSFI 9 je novi standard na kojem je rađeno nekoliko godina kao odgovor na zahtjev za manje kompleksno računovodstvo za finansijske instrumente. MSFI 9 je objavljen 24. jula 2014. godine i zamijenit će MRS 39 - Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje. Standard uključuje zahtjeve za priznavanje, mjerenje, umanjenje i prestanak priznavanja kao i računovodstvo zaštite. Standard uvodi model očekivanih kreditnih gubitaka, prema kojem za iskazivanje kreditnog gubitka više nije potrebno da nastane događaj povezan s gubitkom. Za potraživanja od kupaca primjenjuje se takozvani pojednostavljeni pristup. Zahtjevi za umanjenje će rezultirati u ranijem priznavanju gubitaka od umanjenja. Obavezna primjena ovog standarda je od 01. januara 2018. godine. 

MSFI 16 je novi standard za najmove koji uređuje kako će se priznati, mjeriti, prezentirati i objavljivati najmovi. Standard je u obaveznoj primjeni od 1. januara 2019. godine. Najznačajnija promjena koju uvodi MSFI 16 je iskazivanje vrijednosti imovine koju subjekt koristi u bilansu i povećanje obaveza. Odnosno, MSFI 16 ukida razliku između operativnih i finansijskih najmova ako je ugovor o najmu sklopljen na period duži od godinu dana. Na kratkoročne najmove i najmove imovine male vrijednosti ne primjenjuju se odredbe ovog standarda. 

Kako mi možemo pomoći?

Za što lakši prelazak na zahtjeve novih standarda obradite se našim stručnjacima na vrijeme. Našim znanjem stranih jezika, pristupom biblioteci aktuelne literature vezane za Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja na engleskom i njemačkom jeziku i bogatim iskustvom na polju tumačenja i primjene standarda u raznim sektorima možemo Vam pomoći da prelazak na zahtjeve novih standarda i njihovu primjenu učinite što lakšom.