OPREMU KORISTIMO, A U CIJELOSTI JE AMORTIZIRANA?

Da li radite u proizvodnom društvu?  Da li ste otkrili da su neke od vaših postrojenja i opreme još uvijek u upotrebi, ali su u cijelosti amortizirane?

U ovom slučaju, procjena korisnog vijeka upotrebe postrojenja i opreme se dokazala kao netačna.

Postrojenja i oprema su sada u Vašim knjigama iskazana sa neto knjigovodstvenom vrijednošću 0 KM, te se koriste iznad njihovog korisnog vijeka upotrebe koji ste procijenili. Postavlja se pitanje, kakve troškove amortizacije da sada priznate u svom bilansu uspjeha? Naravno, nikakve - jer se knjigovodstvena vrijednost postrojenja i opreme ne može spustiti ispod 0 KM. Postrojenja i opremu ste u cijelosti amortizirali u prethodnim izvještajima periodima, te kao rezultat toga princip sučeljavanja prihoda i rashoda u ovom slučaju nije poštivan. 

MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema definira korisni vijek upotrebe kao:

  • period tokom kojeg se očekuje da će oprema biti korištena od strane subjekta; ili
  • broj proizvodnih ili sličnih jedinica za koji se očekuje da će biti dobiven korištenjem imovine od strane tog subjekta.

To nije potencijalni korisni vijek upotrebe imovine; te često ova dva korisna vijeka upotrebe uopće neće biti ista. Posebno, tu se ne radi niti o kakvom poreznom propisu; kako se stope amortizacije u skladu s poreznim propisima orijentiraju samo na najviši mogući porezni rashod perioda u poreznom bilansu, koji često uopće ne odgovara zahtjevima standarda.

Ono što ste propustili uraditi je također da na kraju svakog izvještajnog perioda revidirate korisni vijek upotrebe, pa se tako dešava da u određenim periodima imate previsok iznos amortizacije, dok na primjer nakon 5 godina rashod amortizacije znatno pada. 

Kako popraviti ovu situaciju?

  1. Revidirajte korisni vijek upotrebe na kraju svakog izvještajnog perioda za imovinu koja ima neto knjigovodstvenu vrijednost iznad 0. Ne rade se prepravke prethodnih perioda, kako se u skladu s MRS 8 računovodstvene procjene priznaju prospektivno (danas i u budućnosti).

Ali, šta sa imovinom gdje nam je neto knjigovodstvena vrijednost 0 KM? 

To ovisi od toga da li ste u prethodnim periodima redovno revidirali korisni vijek upotrebe, ako jeste, to je to. Nemate šta da uradite. Ako niste, odnosno ako možete dokazati da niste revidirali korisni vijek upotrebe, što je pogrešna primjena  MRS 16, radite ispravku pogreške u skladu s MRS 8. Ovo je često prenaporno i veoma se rijetko dešava u praksi.

Vjerovatno se pitate, smijete li uraditi procjenu vrijednosti i primijeniti model revalorizacije? Iako je istina da je fer vrijednost ove imovine veća od 0 KM, gotovo je nemoguće potvrditi da je model revalorizacije odgovarajući u skladu s MRS 16, odnosno da se radi o primjeni MRS 8 u dijelu promjene računovodstvene politike. Morali biste dokazati da je promjena zahtijevana u skladu s MSFI (što ovdje nikako nije slučaj), i da će promjena računovodstvene politike pružiti pouzdane i više relevantnije informacije i stanja o financijskom položaju društva, financijskoj uspješnosti i novčanim tokovima. 

Na prvu Vam se vjerovatno čini da je ovaj drugi uslov ispunjen; ali nije. Kao prvo, da biste procijenili fer vrijednosti morate primijeniti MSFI 13; što je ovdje veoma teško i nepraktično. Gotovo niti jedan vještak u procjeni ne uzima u obzir da se smije knjižiti samo ono što je u skladu s MSFI 13 već procjenu rade u skladu metodama koje se na baziraju na zahtjevima standarda. Postavite si pitanje; kako možete procijeniti fer vrijednost svojih mašina, posebno ako su specifične za Vašu djelatnost? Nadalje, model revalorizacije se u 99,99% slučajeva koristi za zemljište i zgrade, jer je veoma lako doći do tržišne vrijednosti. Mašine biste morali revalorizirati dovoljno redovno, odnosno godišnje, te također biste morali revalorizirati cijelu klasu imovine (na primjer sve sa konta 022), ne samo nekoliko stavki koje Vama odgovaraju.

Zaključak je da niti u kojem slučaju ne primjenjujete model revalorizacije na svoja postrojenja i opremu, kako gotovo nikad ovaj model nije odgovarajući za takvu vrstu imovine. Jedino rješenje je, ako imate volje, da se potrudite da vratite unazad pogrešno procijenjen korisni vijek upotrebe, za što nikako ne trebate procjenu fer vrijednosti, već puno volje i truda, te da se potrudite da se ovakve pogreške više ne dešavaju u budućnosti.