NOVI OBLIK IZVJEŠTAJA NEOVISNOG REVIZORA

Izvještaj neovisnog revizora je ključni output u komunikaciji rezultata procesa revizije. Međutim, s tim da investitori i drugi korisnici finansijskih izvještaja nisu bili zadovoljni s informativnošću izvještaja neovisnog revizora koji se trenutno izdaje, tražili su da isti bude informativniji – posebno je traženo od revizora da pruže relevantnije informacije korisnicima finansijskih izvještaja. Istraživanja su pokazala da će poboljšano izvještavanje neovisnog revizora povećati percepciju vrijednosti revizije finansijskih izvještaja.

Izmijenjeni su tako MRevS 700, MRevS 570, MRevS 705, MrevS  706, MRevS 260, MRevS 720, te dodatno dodano je nekoliko amandmana na drugim standardima. Najveća novost je uvođenje novog standarda MRevS 701 – Priopćavanje ključnih revizijskih pitanja u izvještaju neovisnog revizora. IAASB očekuje da će koristi od uvođenja novog standarda i izmjena postojećih standarda biti višestruke. Očekuju tako da će se koristi ogledati kroz poboljšanje komunikacije između revizora i investitora, kao i onih koji su zaduženi za upravljanje, povećanje povjerenja korisnika finansijskih izvještaja u izvještaj neovisnog revizora i finansijske izvještaje, povećanje transparentnosti, kvalitete revizije i poboljšane vrijednosti dane informacije, povećanje pažnje menadžmenta i onih koji pripremaju financijske izvještaje na objave, obnavljanje fokusa revizora na pitanja koja trebaju biti komunicirana kroz povećanje profesionalnog skepticizma i poboljšanje finansijskog izvještavanja uopćeno.

Svakako, jedna od najvažnijih novina je novi MRevS 701 koji se bavi odgovornošću revizora da priopći ključna revizijska pitanja u izvještaju revizora, prosudbom revizora o tome šta da priopći u izvještaju, te oblikom i sadržajem priopćavanja ključnih revizijskih pitanja. Kao ključna revizijska pitanja definiraju se ona pitanja koja su, na temelju profesionalne prosudbe revizora, od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja. Na ovaj način postiže se veća transparentnost o provedenoj reviziji. Ova pitanja nisu zamjena za objave u finansijskim izvještajima koje mora napraviti uprava u skladu s primjenjivim okvirom finansijskog izvještavanja, nisu zamjena za izražavanje modificiranog mišljenja, nisu zamjena za izvještavanje o neograničenosti vremena poslovanja, niti zasebno mišljenje o pojedinim pitanjima koja će revizor i dalje izvijestiti u dijelu isticanja pitanja ili ostalih pitanja. Iako je standard prvenstveno namijenjen društvima koja kotiraju na berzi, vjerujemo da će njegova primjena na sve revizije imati višestruke koristi, a posebno kod društava koje se definiraju kao subjekti od javnog interesa.

Novi i revidirani standardi koji uređuju izvještavanje revizora se primjenjuju na revizije finansijskih izvještaja za periode koji završavaju na dan ili nakon 15. decembra 2016. godine, a ranija primjena je dopuštena.

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-KAM-Overview-Diagram.pdf