MSFI 16 - LEASING – NOVI STANDARD S POSEBNIM EFEKTOM NA NAJMOPRIMCE

MSFI 16 – Najam -  objavljen u januaru 2016. godine, a primjena mu je obavezna za poslovne periode koji počinju poslije 01. Januara 2019. godine. MSFI 16 uređuje priznavanje, vrednovanje i iskazivanje, kao i napomene uz finansijske izvještaje vezano za leasing svih društava koja primjenjuju MSFI.

Za najmoprimca ovaj standard predviđa samo jedan (single) model priznavanja leasinga. Ovaj model će dovesti do toga da će se kod najmoprimca, sva imovina i obaveza povezane s leasingom priznati u bilansu. Najmodavac i dalje razlikuje između finansijskog i operativnog najma. MSFI 16 zahtijeva da kompanije priznaju novu imovinu i obaveze što će dovesti do više transparentnosti u finansijskim izvještajima. Za najmoprimca, najam postaje nova obaveza na koju se plaćanju kamate, zajedno s novom imovinom u aktivi. Najmoprimci će iskazivati više imovine, ali istovremeno će biti više zaduženi. Utjecaj se ne održava samo na bilans stanja. U bilansu uspjeha se ukida ravnomjerno raspoređen poslovni rashod iz operativnog najma, evidentiran prema MRS – u 17. U skladu s MSFI 16 rashodi po najmovima dijele se na troškove amortizacije (operativni rashod) i troškove kamata po obavezama po najmovima (finansijski rashod). Sva društva koja su dosada imovinu u operativnom najmu iskazivala u vanbilansu proći kroz značajnu izmjenu finansijskih pokazatelja izvedenih iz imovine i obaveza društva. MSFI 16 ukida razliku između poslovnog i finansijskog najma ako je ugovor o najmu sklopljen na period duži od godine dana, te ih prikazuje na isti način kako je to do sada kod najmoprimca bio slučaj kod finansijskog najma. Za najmove kraće od godinu dana ili najmove imovine male vrijednosti odredbe ovog Standarda nemaju primjenu.

Kako Vam mi možemo pomoći?

Praktična primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja je često kompleksna i predstavlja veliki izazov za društva. Upravo zbog toga, ne samo kada je u pitanju primjena novih Standarda, mi Vam možemo pomoći da napravimo analizu trenutnog stanja u Vašoj kompaniji kada je u pitanju primjena standarda, plan za poboljšanje primjene Standarda s konkretnim mjerama, te ocjenu rezultata primjene plana. Primjenom MSFI – ija finansijski izvještaji Vaše kompanije su razumljivi, relevantni, značajni, pouzdani, prezentirani fer, pravovremeno i istinito, neutralno s ravnotežom između troška i koristi.  Također, ako mislite da niste sigurni u svoje tumačenje nekog Standarda postavite nam upit putem stranice ili na e-mail.