KRATKOROČNI DIO DUGOROČNIH FINANSIJSKIH OBAVEZA I OBAVEZE ZA KAMATE

Adekvatni dio obaveza (glavnica), koje dospijevaju za naplatu u toku godine koja slijedi nakon datuma sastavljanja obračuna potrebno je reklasificirati na kratkoročne obaveze. Kratkoročne obaveze su u skladu s MRS 1. t.69 obaveze koje (tačka c) kada podmirenje obaveza unutar dvanaest mjeseci nakon kraja perioda.

U skladu s MRS 1. t.71 ostale kratkoročne obaveza su one koje se ne podmiruju u roku redovnog poslovnog ciklusa, ali njihovo podmirenje dospijeva unutar dvanaest mjeseci nakon kraja perioda. Primjeri su između ostalog prekoračenja po bankovnom računu, kratkoročni dio dugoročnih obaveza i drugo.

Prenos na kratkoročni dio dugoročnih obaveza predviđa i član 34. Pravilnika o primjeni kontnog okvira u FBiH. U stavu 7 se navodi da se na kontu 424 – Kratkoročni dio dugoročnih kredita iskazujue prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja obaveze po otplatama dugoročnih kredita i zajmova koje dospijevaju za plaćanje u roku do jedne godine od datuma bilansa.

Dalje, MRS 1.t.72 navodi da je subjekat svoje finansijske obaveze treba klasificirati kao kratkoročne ako njihovo podmirenje dospijeva unutar dvanaest mjeseci nakon izvještajnog perioda čak i ako:

  • Je izvorni ok bio duži od dvanaest mjeseci,
  • Sporazum o refinansiranju ili reprogramiranju na dugoročnoj osnovi je zaključen nakon izvještajnog perioda, a prije nego što su finansijski izvještaji odobreni za izdavanje.

Zaključno, sve obaveze po glavnici dugoročnih kredita (što je vidiljivo iz otplatnog plana) koje dospijevaju na naplatu u roku od dvanaest mjeseci nakon 31.12. godine za koju sastavljamo obračun, treba reklasficirati sa konta dugoročnih obaveza (413), na konto 424. Pritom treba naglasiti da se reklasifikacija (knjiženje na dugovnoj strani konta 413 i potražnoj strani 424) često pogreškom uzima kao priliv i odliv pri sastavljanju izvještaja o gotovinskim tokovima. Savjetujemo da se pripazi na navedeno.

Pored toga, za iskazivanje svog preostalog dijela obaveze za kamate naša preporuka je da se kamate na dugoročne kredite prikažu u vanbilasnoj evidenciji. Naime, obaveza za plaćanje kamate postoji, a nije nigdje prikazana, što u suštini znači da nisu prikazane sve važne informacije korisnicima finansijskih izvještaja. Po nastupanju obaveze plaćanja kamate, potrebno je rasknjižiti vanbilansnu evidenciju za pripadajući dio otplate kamate (u skladu s otplatnim planom), a u okviru bilansa knjižiti konto 460 – Obaveza za kamatu i 561 – Rashodi kamata. Po plaćanju knjiži se dugovno konto 460, te potražno konto žiro – račun. Korištenje konta 460 - Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja uslijedit će prema mjesečnim kamatnim listovima koje ispostavlja banka, odnosno prema otplatnom planu. Dugovno kretanje na ovom kontu (plaćene kamate) služit će kao osnov za informaciju o odlivima iz osnova plaćenih kamata o kojima se izvještaja u izvještaju  o gotovinskim tokovima iz poslovne aktivnosti po direktnoj metodi.