KORISNI VIJEK UPOTREBE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE

Nekretnine, postrojenja i opremu još uvijek koristite, a neto knjigovodstvena vrijednost je 0 KM? 

U pravilu bi se nekretnina, postrojenja i oprema u skladu s MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema trebala amortizirati od njihovog amortiziranog iznosa koji se utvrđuje nakon njegovog ostatka vrijednosti. S tim da se ostatak vrijednosti često smatra beznačajnim, isti se zanemaruje pri utvrđivanju iznosa koji je osnova za obračun amortizacije. Druga česta pogreška je situacija u kojoj je sredstvo u potpunosti amortizirano, a još uvijek se koristi. U ovom slučaju, originalna procjena vijeka trajanja sredstva nije bila ispravna. Njihova knjigovodstvena vrijednost iznosi 0 KM, pa će u skladu s tim amortizacija na ova sredstva u bilansu uspjeha biti 0 KM. Odnosno, sredstva se koriste, a rashod po osnovu amortizacije neće biti priznat. Ovo dovodi do kršenja principa sučeljavanja prihoda i rashoda. Rashodi ne odgovaraju koristima koje s tom periodu dobijene korištenjem sredstava.

MRS 16.6. definira korisni vijek trajanja kao:

  • Vremenski period u kojem se očekuje da će sredstvo biti na raspolaganju za upotrebu subjektu
  • Broj proizvoda ili sličnih jedinica koje subjekat očekuje ostvariti tim sredstvom.

Ovo nije potencijalni ili ekonomski vijek trajanja. Često, ova dva vijeka trajanja neće biti ista. Na primjer, normalni ekonomski vijek trajanja automobila je 4 godine, ali je politika subjekta da vozni park obnavlja svake dvije godine. U ovom slučaju, korisni vijek trajanja je samo dvije godine. Ili, ekonomski vijek trajanja mašine je 6 godina, ali nakon 3 godine, stručnjaci subjekta procijenili su da mašina može biti korištena još idućih pet godina. U ovom slučaju, ukupni korisni vijek trajanja je 8 godina. Vrlo je bitno naglasiti da MRS 16.51. zahtijeva da se ostatak vrijednosti i korisni vijek upotrebe sredstva preispitaju najmanje na kraju svake poslovne godine, a ako se očekivanja razlikuju od prethodnih procjena, promjene se tretiraju kao promjene u računovodstvenim procjenama u skladu s MRS 8. Vrlo česta pogreška u računovodstvu je upravo navedena situacija. Moguća rješenja za ispravku ove situacije su kako slijedi:

  • Korisni vijek trajanja je računovodstvena procjena i ako je otkriveno da je ova procjena drugačija od inicijalne, mora se proknjižiti promjena u skladu s MRS 8. To znači, da se jednostavno odredi novi vijek trajanja, uzme knjigovodstveni iznos sredstva i izračuna novi iznos amortizacije. Nije dozvoljena retrospektivna ispravka navedenog, odnosno pogreške se ispravljaju unaprijed. Međutim, šta ako je neto knjigovodstvena vrijednost sredstva 0? Ovisi o sljedećem: Ako Društvo može potvrditi da je preispitivalo korisni vijek trajanja redovno i tokom izvještajnog perioda, a sredstvo se i dalje koristi, ne može se mnogo toga uraditi. Sredstva treba ostaviti iskazana po toj vrijednosti, i izbjegavati ovu situaciju u budućnosti.  Međutim, ako se ne  može potvrditi da je korisni vijek trajanja preispitivan, onda se radi o računovodstvenoj pogrešci. Ako je pogreška značajna mora se ispraviti retrospektivno u skladu s MRS 8. To znači, ponovno iskazivanje prethodnih perioda koristeći revidirane vijekove trajanja. Posao je često prevelik. Drugo rješenje je primjena modela revalorizacije, koji se u 99% slučajeva koristi samo za građevinske objekte. U skladu s MRS 8, u slučaju promjene s modela troška na model revalorizacije, nije potrebno ispravljati prethodne periode. Korisni vijek trajanja nikako ne smije biti maksimalna stopa u skladu s poreznim propisima, jer ova stopa najčešće ne odražava korisni vijek trajanja sredstva. 

Primjer procjene korisnog vijeka trajanja je kako slijedi:

Sredstvo je priznato po trošku u iznosu od 100.000 KM. Originalno je procijenjeno da je proizvodni vijek trajanja sredstva 10 godina. Koristi se linearni metoda amortizacije, i nije očekivano da će sredstvo na kraju korisnog vijeka trajanja imati ostatak vrijednosti. Nakon dvije godine, Uprava revidira procijenjeni vijek trajanja sredstva na ukupno 6 godina. S tim da je neto knjigovodstvena vrijednost sredstva nakon dvije godine 80.000 KM (100.000*8/10), i ostatak novog procijenjenog vijeka trajanja je 4 godine (2 godine od revidiranog vijeka trajanja su već prošle), amortizacija za treću godinu do šeste godine bit će iskazana u iznosu od po 20.000 KM (80.000/4) za svaku godinu.