IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

Zašto je novac tako važan? Ostvareni prihod ne znači uvijek da je došlo do toka gotovine, a kompanije trebaju dovoljno novca da plate račune i upravljaju poslovanjem. Bilans stanja nam ukazuje na finansijsko stanje društva. Kada uporedimo bilanse stanja za dva perioda možemo vidjeti da li se određena pozicija smanjila ili povećala. Bilans stanja nam ukazuje na to da je došlo do smanjenja novca kod društva, međutim ne pokazuje nam zašto. Zbog toga trebamo izvještaj o novčanom toku. Isti pokazuje: Otkud je došao novac i kako je novac potrošen? Zašto se povećalo/ smanjilo stanje gotovine tokom perioda? Odnosi se na izvještajni period kao i bilans uspjeha. Izvještaj o novčanim tokovima pomaže da se :

  • Predvide budući novčani tokovi – prošli prilivi i odlivi pomažu da se predvide budući tokovi novca
  • Ocjene odluke uprave – mudre odluke o investicijama pomažu da poslovanje napreduje. Investitori i kreditori koriste informacije o novčanim tokovima da ocjene odluke uprave.
  • Predvidi sposobnost da društvo plati dugove i dividende – kreditori žele znati da li će naplatiti svoja sredstva. Vlasnici žele znati da li će društvo moći isplaćivati dividende.

Zbog toga je veoma važno da se prilivi i odlivi novca u okviru izvještaja o novčanim tokovima iskažu na ispravan način.

Vidjeti pojašnjenja o sastavljanju gotovinskog toka u biblioteci.