IZMIJENJENI MRS 28 - ULAGANJA U PRIDRUŽENE SUBJEKTE

U maju 2011. godine IASB je objavio revidiranu verziju MRS –a 28 koja, slijedeći objavljeni MSFI 11 – Zajednička ulaganja, uključuje zahtjeve za metodu udjela za zajednička ulaganja i subjekte u koje je izvršeno ulaganje. Standard se primjenjuje na periode koji počinju na 01. januar 2013. godine i nakon toga.

U skladu s MRS 28.16., subjekat koji ima značajnu kontrolu ili značajan utjecaj nad subjektom koji je predmet ulaganja, svoje ulaganje iskazuje primjenom metode udjela.

Metoda udjela je metoda priznavanja udjela ulaganja u pridruženi subjekat kod koje se ulaganje početno evidentira po trošku ulaganja, a njegova knjigovodstvena vrijednost raste ili se smanjuje kako bi se priznao ulagačev udio u dobicima ili gubicima subjekta u koji je izvršeno ulaganje nakon datuma ulaganja. Dobit ili gubitak ulagača je njegov udio u dobiti ili gubitku subjekta, ili ostaloj sveobuhvatnoj dobiti subjekta.

Početak primjene metode odjela je od trenutka, od kojeg su ispunjeni kriteriji definicije zavisnog subjekta ili zajedničke kontrole (MRS 28.32).

Prestanak primjene metode udjela je od trenutka, od kojeg udio više nema formu pridruženog subjekta ili zajedničke kontrole.

Udjeli se prema metodi udjela pri početnom vrednovanju vrednuju prema trošku nabavke (MRS 28.10.).

Naknadno vrednovanje se provodi se na način da se investitorov udio u dobiti ili gubitku priznaje u investitorovoj dobiti ili gubitku. Raspodjela dobiti od zavisnog subjekta smanjuje knjigovodstvenu vrijednost investicije. Vrše se prepravljanja za eventualna povećanja/ smanjenja kapitala, za promjene u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, međusobnih transakcija, amortizaciji imovine utemeljeno na fer vrijednosti i slično.

Nadalje, provodi se test na umanjenje vrijednosti u skladu s MRS 39, odnosno MRS 36 (MRS 28.40 do 43.).

Praktično to znači sljedeće:

Društvo X je na 01.01.2014. steklo 30 % udjela u Društvu X za 2.000 KM. Društvo X ima značajan utjecaj. Knjigovodstvena vrijednost kapitala Društva Y iznosi 5.000 KM. Društvo Y je ostvarilo dobit od 500 KM.

Knjigovodstvena vrijednost udjela na 31. decembar 2014. godine je kako slijedi:

Troškovi nabavke: 2.000 KM

+ Učešće u ostvarenoj dobiti (30 % od 500 KM)= 150 KM

= Knjigovodstvena vrijednost udjela na 31. decembar 2014 = 2.150 KM

U slučaju kada zavisno Društvo ostvari gubitak, bitne tačke standarda su  MRS 28.38 – 39.

U slučaju da vrijednost udjela vlasnika udjela odgovara ili je manji od gubitaka pridruženog društva, smanjuje se vrijednost udjela maksimalno na 0.Nakon što se iznos udjela smanji na 0, daljnji gubici se obuhvataju i priznaju kao obaveza sam do iznosa do kojeg  vlasnik udjela pravnu ili faktičku obavezu pokrivanja gubitaka ili je vršila pokrivanje gubitaka na zahtjev zavisnog društva ili pod ugovorom o zajedničkoj kontroli. Ako pridruženo društvo kasnije ostvari dobit, društvo nastavlja priznavati učešće u dobiti tek nakon što učešće u dobiti bude jednako učešću u gubicima koji nisu priznati.

U skladu s MRS 28, subjekat koji nije matica ali ima investiciju u pridruženi subjekat ili zajedničko ulaganje mora pripremiti financijske izvještaje koji uključuju pridruženi subjekat ili zajedničko ulaganje na računovodstvenoj osnovi metode udjela. MRS 28 IN8 navodi da se metoda udjela koristi za prikazivanje investicija u pridruženim subjektima ili zajedničkim ulaganjima u konsolidiranim financijskim izvještajima. Subjekat koji nema podružnice također treba da koristi metodu udjela za evidentiranje investicija u pridruženim subjektima ili zajedničkim ulaganjima u svojim financijskim izvještajima čak i ako ovi izvještaji nisu opisani kao konsolidirani financijski izvještaji.

MRS 27 -  Nekonsolidirani financijski izvještaji uređuje način na koji subjekti priznaju i prikazuju svoje udjele u zavisnim društvima, zajedničkim poduhvatima i pridruženim subjektima kada pripremaju svoje pojedinačne financijske izvještaje.

Pojedinačni financijski izvještaji definirani su kao izvještaji matice ili subjekta koji ima udjele u zajedničkim poduhvatima ili značajan utjecaj na neko pridruženo društvo. U ovim izvještajima, a u skladu s MRS 27 prema trošku, u skladu s MRS 39/ MSFI 9 (Financijski instrumenti) ili prema metodi udjela.

Konsolidirani financijski izvještaji predstavljaju izvještaje grupe subjekata, koji su prezentirani kao da je riječ o jednom ekonomskom subjektu.

Matica je subjekat koji ima jedno ili više zavisnih društava.

Zavisno društvo, je društvo pod kontrolom drugog subjekta.

Zajednički kontrolisani subjekat je subjekat, kojim rukovode dvije ili više strana, poduhvatnici imaju udio u vlastitom kapitalu zajednički kontrolisanog subjekta.

Pridruženo društvo, je društvo na koje drugo društvo ima značajan utjecaj,a nije niti zavisno društvo niti zajednički kontrolisan subjekat.

Za društvo koje sastavlja pojedničane financijske izvještaje primjenjuju se svi MSFI/ MRS. Društvo u svojim pojedinačnim financijskim izvještajima svoje udjele u zavisnim društvima, zajednički kontrolisanim subjektima ili pridruženim subjektima prikazuje:

  • Po trošku
  • Udjeli, koji su namijenjeni prodaji prema MSFI 5
  • U skladu s MRS 39/ MSFI 9 (Financijski instrumenti)

U pravilu se udjeli priznaju kao financijska imovina raspoloživa za prodaju, te se nakon toga vrednuju po fer vrijednosti uz priznavanje dobiti ili gubitka u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.

Udjeli koji su priznati kao namijenjeni prodaji priznaju se i dalje u skladu s MRS 39/ MSFI 9

Za financijske izvještaje poslije 01.01.2016. godine dopuštena je primjena metode udjela u pojedinačnim financijskim izvještajima.

Društvo mora dividende, na koje ima pravo od svojih zavisnih društava, zajednički kontrolisanih subjekata ili pridruženih subjekta priznati u bilansu uspjeha, u trenutku kada nastaje pravo na zahtijevanje ove dividende (kada skupština odobri isplatu dividende).