GREŠKE U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA - MRS 8

U okviru MSFI –ija se u kvalitativnim obilježjima financijskih izvještaja navodi da se od finansijskih izvještaja pored ostalih zahtjeva, traži da budu usporedivi. Korisnici finansijskih izvještaja moraju biti u stanju usporediti finansijske izvještaje subjekta kroz vrijeme kako bi identificirali trendove njegova finansijskog položaja i uspješnosti, kao i financijske izvještaje različitih subjekata.

Događaji poput promjene računovodstvenih politika ili neispravljene značajne pogreške negativno utječu na informacije dane u financijskim izvještajima i njihovu usporedivost kroz vrijeme. Upravo zbog toga u MRS- u 8 se eksplicitno navodi na koji način se vrši izbor računovodstvenih politika, na koji način se iste prikazuju, računovodstvene procjene i ispravke pogreške iz prethodnih perioda.

MRS 8.5. definira pogrešku kao izostavljena iz ili pogrešna prikazivanja u finansijskim izvještajima za jedan ili više ranijih perioda, nastala propuštanjem upotrebe ili pogrešnom upotrebom pouzdanih informacija. Ove informacije su bile dostupne kada su finansijski izvještaji za te periode odobravani za izdavanje; međutim više se moglo očekivati da budu prikupljene i uzete u obzir pri sastavljanju i prezentiranju tih finansijskih izvještaja. Pored toga, bitno je uzeti u obzir i činjenice navedene u MRS 8.6. u kojima se navodi da je pogrešno prikazivanje svako prikazivanje koje može uticati na ekonomske odluke korisnika financijskih izvještaja.

Ispravka pogrešnih prikazivanja provodi se u skladu s zahtjevima MRS 8.41 – 42. S tim da je u našoj praksi najčešći slučaj da je pogreška nastala prije najranijeg prezentiranog perioda, prepravlja se početno stanje imovine, obaveza i kapitala za najraniji prezentirani period. Na ovaj način, stanje na 01.01. izvještajne godine predstavlja usporednu godinu.

Kada je nemoguće utvrditi efekte pogreške za određeni period ili kumulativni efekat greške, vrši se prepravljanje početnog stanja imovine, obaveza i kapitala za najraniji period od kojeg je to izvodljivo.

Pri ispravljanju pogreške vrlo je bitno napomenuti na zahtjeve MRS 8.49., vezano za objave uz greške prethodnog perioda.