Unaprijeđenje poslovanja

Da bi Vaš subjekat mogao dostići željeni cilj, mora konstantno raditi na unaprjeđenju poslovnih procesa te održati ovaj razvitak.

Alati koje koristimo u analizi su:

Naši stručnjaci Vam pomažu da prepoznate mogućnosti poboljšanja poslovanja u nekoliko područja. Ta područja obuhvataju:

UTVRĐIVANJE STRATEŠKE POZICIJE

  • Analiza okoline (makro okruženje, branša, konkurencija i tržište)

Okolina je ono što subjektu daje sredstva za opstanak. U privatnom sektoru, zadovoljni kupci su ono što kompaniju održava, u javnom sektoru, to je vlada, klijenti, pacijenti ili studenti koji igraju ulogu kupaca. Međutim, okolina je i izvor prijetnji za poslovanje: naprimjer neprijateljsko zauzimanje tržišta, novi regulatorni zahtjevi, razvitak tehnologije i slično.
Mi Vam pružamo usluge utvrđivanja strateške pozicije Vašeg subjekta. Ova analiza vam pomaže da prepoznate strateške jazove u poslovanju i bolje iskoristite prilike na tržištu. 

  • Strateške sposobnosti subjekta

Strateška sposobnost subjekta predstavlja sredstva i kompetencije koje su subjektu potrebne da preživi i napreduje. Obuhvataju neophodne resurse i kompetencije, te jedinstvene resurse i kompetencije. 
Analizom strateških sposobnosti subjekta ukazat ćemo na sredstva i kompetencije, ključne kompetencije subjekta i dinamičke sposobnosti, ukazati na potrebu kontinuiranog poboljšanja u troškovnoj efikasnosti kao strateškoj sposobnosti, analizirati kao strateške sposobnosti mogu pružiti subjektu održivu konkurentsku prednost na bazi njihove vrijednosti, rijetkosti, nemogućnosti imitacije.

  • Identificiranje svrhe strategije 

Ključni dio strategije je identificiranje svrhe, te prepoznavanje očekivanja zainteresiranih stranaka. Stratešku svrhu čini struktura upravljanja, društvena korporativne odgovornost i etika, te očekivanja eksternih strana.
Mi Vam pomažemo u identifikaciji načina upravljanja u subjektu i regulatornog okvira u kojem subjekat posluje, svrhu poslovanja koju subjekat mora ispuniti, te očekivanja eksternih strana kao i njihovog utjecaja na poslovni subjekat.
Kao rezultat ove analize identificiraju se vrijednosti, misija, vizija i ciljevi subjekta. 

  • Analiza poslovne kulture i strategije

Važnost okoline i sposobnosti kompanije, te očekivanje eksternih strana su bitna za razvitak kompanije. Međutim, postoji opasnost da se poslovi počnu odvijati na uobičajen način, bez prepoznavanja potrebe za promjenom. Strategije se razvijaju na bazi historijskih i kulturnih utjecaja, međutim ne mijenjaju se u skladu s promjenama u okruženju. 
Mi Vam nudimo usluge analize da li strategija poslovanja Vašeg subjekta prati promjene u okruženju.
Pored toga, nudimo analizu korporativne kulture subjekta. Korporativna kultura subjekta predstavlja jedan od važnih faktora za razvitak subjekta. Analiza korporativne kulture ukazuje na elemente kulture, i njihov utjecaj na uspješnost poslovanja, kao i negativan utjecaj. Mi analiziramo da li su vrijednosti i norme koje se praktikuju u Vašem subjektu u skladu s Vašim ciljem poslovanja, da li korporativna kultura unaprijeđuje uspjeh u poslovanju ili ga spriječava, i na koji način možete korporativnu kulturu iskoristiti za veći uspjeh u poslovanju.

STRATEGIJA NA NIVOU POSLOVANJA

Mi smo tu da identificiramo strateške poslovne jedinice u subjektu, objasnimo osnove za postizanje konkurentske prednosti na bazi strateškog sata, te procijenimo na koji način ove jedinice stvaraju održivu konkurentsku prednost. 

SMIJEROVI STRATEGIJE I NIVO KOMPANIJE

Mi Vam pomažemo da:

  • Pronađete smijer za razvitak strategije (tržišna koncentracija/ konsolidacija, razvitak proizvoda/ usluga, razvitak tržišta i diverzifikacija)
  • Procijenite mogućnosti za svoj tržišni rast kroz identificiranje poslova koje subjekat obavlja i njihovo smještanje u matricu (tržišni udio, poslovna snaga i konkurentska sposobnost, tržišni rast).  Cilj je identificirati poslove koji crpe vrijeme i sredstva kompanije, a imaju nizak ili opadajući tržišni udio, te trebaju biti zatvoreni ili rekonstruirani. 

ORGANIZIRAJTE SVOJE POSLOVANJE ZA USPJEH

Možda najbitniji resurs svake kompanije su ljudi. Zbog toga, uloge koje ljudi imaju u kompanijama, procesi kroz koje surađuju i veze koje stvaraju su ključ za uspjeh strategije. One čine dizajn organizacije. Konfiguraciju subjekta čini struktura, veze i procesi.

Mi Vam pomažemo da identificirate strukturu u svojoj kompaniji na bazi pet osnovnih tipova strukture: funkcionalni, multidivizionalni, matrica, transnacionalni i projektni, te objašnjavamo prednosti i mane svake strukture. Testiramo da li je postojeća struktura u skladu s ciljevima poslovanja kompanije.

Pored toga, identificiramo formalne i neformalne procese u kompaniji. Oni se ogledaju u kontrolama nad poslovanjem kompanije i mogu zbog toga pomagati ili sprječavati provođenje strategije. Identificiramo kontrole u korištenju resursa, naročito finansijskih resursa i radne snage. Pored toga, ukazujemo na rezultate kontrola koje treba da osiguraju zadovoljavajuće rezultate, kao naprimjer povećanje tržišnog udjela. Procesi mogu biti direktno nadgledanje, planiranje, procesi povezani s kulturom, mjerenje ostvarenih rezultata (balanced scorecards), i tržišni procesi.
Ključni aspekt konfiguracije organizacije je sposobnost integriranja znanja i aktivnosti u različitim dijelovima kompanije (horizontalno i vertikalno) i sa drugim kompanijama (naročito s kompanijama iz lanca vrijednosti). Identificiramo kako se njeguju i stvaraju veze, interne i eksterne u Vašoj kompaniji

ORGANIZACIJA RESURSA

Menadžeri moraju biti sposobni da upravljaju resursima kompanije koji su ključni za strateški uspjeh. Četiri osnovna resursa kompanije su ljudi, informacije, finansije i tehnologija, te načini na koji ovi resursi doprinose uspjehu poslovanja.

Mi pomažemo da idenficirate da li je kombinacija ovih resursa u Vašem subjektu sposobna da podupre strategiju poslovanja, te da li je strategija poslovanja takva da podupire razmjenu ekspertnih znanja u svakom polju poslovanja.

Upravljanje ljudima treba da budu centralna briga i odgovornost najviše menadžera u organizacijama. Stvaranje klime gdje ljudi žele da postignu uspjeh je ključna uloga svakog menadžera. Mi Vam pomažemo da stvorite bolji sistem upravljanja ljudskim resursima, shvatite svoje uposlenike, te ih ogranizirate na najbolji mogući način.

Upravljanje informacijama treba da bude izvor prilika za bolju konkurentost. Subjekti moraju često provesti analizu povratnih informacija od kupaca svojih usluga/ proizvoda te ponovo definirati osnove za svoju konkurentnost. Ključno za uspjeh je identificiranje novih trendova, te novih modela poslovanja (elektronski procesi), te obostrana komunikacija.

Upravljanje financijama treba ba se bazira na upravljanju zbog stvaranja vrijednosti, odnosno maksimiziranje dugoročne sposobnosti subjekta da stvara novac. Mi Vam pomažemo da izaberete najbolju financijsku strategiju, te integrirate upravljanje financijama s upravljanjem ljudima i informacijama. 

IZDRADA LOGOTIPA

Nudimo izradu logotipa po Vašoj želji ili po našem rješenju.