Revizorski postupci po posebnim ugovorima

U okviru ovih postupaka obavljamo sljedeće usluge:

Angažman radi obavljanja uvida u skladu s  Međunarodnim standardima za angažmane uvida

Cilj angažmana je omogućiti revizoru da navede da li je uočio, na temelju dokaza koji ne predstavljaju dokaze koji bi bili potrebni u slučaju obavljanja revizije finansijskih izvještaja, postojanje nečega zbog čega smatra da financijski izvještaji nisu pripremljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu s MSFI. 

Angažman s izražavanjem uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardima za angažmane s izražavanjem uvjerenja

Cilj angažmana je izražavanje zaključka i ishodu ocjenjivanja ili mjerenja predmeta ispitivanja prema kriteriju. Oblikuje se radi stvaranja većeg povjerenja kod korisnika kojima je namijenjen, a koji nisu odgovorna stranka. Predmet ispitivanja mogu biti:

  • finansijska uspješnost ili stanja (naprimjer, historijski ili prospektivni finansijski položaj, finansijska uspješnost i novčani tokovi)
  • nefinansijska uspješnost
  • fizičke karakteristike (naprimjer, kapacitet sredstva)
  • sistemi i procesi (subjektove interne kontrole)
  • ponašanje (naprimjer, korporativno upravljanje, postupanje u skladu s regulativom, politike upravljanja ljudskim resursima)
  • poštivanje ugovornih odredaba (naprimjer ugovoreno korištenje sredstava)

Angažmani s izražavanjem uvjerenja (assurance engagements) provode se s ciljem, da li je neki posmatrani objekat u skladu s referentnim modelom. Rezultat ovog ispitivanja se daje u formi „uvjerenja“. Podrazumijeva tri stranke: odgovornu stranku (subjekat/ klijent), angažiranog  profesionalnog računovođu i namjeravane korisnike (nadležne organe, nadzorni odbor, banke). 

Dogovoreni postupci i kompilacije u skladu s Međunarodnim standardima za povezane usluge

Cilj angažmana je provesti postupke revizijske naravi o kojima su se revizor i društvo koje naručilo provođenje dogovorenih postupaka dogovorili. Revizor izvještava o činjeničnim nalazima vezanim za dogovorene postupka bez davanja uvjerenja. Ovaj postupak se razlikuje od revizije finansijskih izvještaja,angažmana radi obavljanja uvida, kao i od angažmana s izražavanjem uvjerenja. Izvještavanje će uslijedi samo u formi stvarnih činjenica. Radnje, odnosno ispitivanja koja se provode određuje klijent.

Ove vrste angažmana mogu se provesti za provođenje pojedinačnih pozicija financijski izvještaja (naprimjer potraživanja, obaveza, zaliha i slično), mogu se odnositi na jedan sastavni dio finansijskih izvještaja (naprimjer samo bilans stanja) ili na ukupne izvještaje. Klijent određuje obim provođenja radnji, što se dogovora ugovorom.