•    037/513-772
  • ,
  • 037/539-018
  • 061/105-197

Biblioteka

U našoj biblioteci možete pronaći članke koji su rezultati našeg istraživanja u računovodstvenoj, revizijskoj, finansijskoj oblasti, kao i u oblastima primjene poreza i privrednog prava. Svaki članak sadrži kratko i koncizno objašnjenje pitanja, a moguće je uz naknadu dobiti i dodatna objašnjenja.


Biblioteka Kategorija: Računovodstvo


Naziv dokumenta
Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja

Kratak opis i vježbe vezano za aktivna i pasivna vremenska razgraničenja

Finansijski najam?

U ovom dokumentu predstavljeno je "drvo odlučivanja" o tome da li se kod najma radi o finansijskom ili operativnom najmu.

Izvještaj o gotovinskim tokovima

Sastavljanje izvještaja o gotovinskim tokovima predstavlja izazov za mnoge računovođe. Jednostavno unošenje kretanja na kontima, ne dovodi u svim slučajevima do tačnog prikazivanja priliva i odliva. Zato je potrebno prije objave finansijskih izvještaja provjeriti da li svaki prikazani priliv i odliv odražava ono što se desilo u subjektu.

MSFI 15 - Prihodi po ugovorima s kupcima

MSFI 15 definira način i vrijeme priznavanja prihoda kod izvještavanja prema MSFI-jevima, kao i obvezu subjekata koji izvještavaju prema MSFI-jevima da korisnicima financijskih izvještaja daju informativnije i relevantnije informacije. Standard propisuje primjenu jedinstvenog modela temeljenog na načelima i razrađenog kroz pet koraka na sve ugovore s kupcima. MSFI 15 objavljen je u maju 2014. godine i primjenjuje se na izvještajne godine koje započinju na dan ili nakon 1. januara 2018. godine i zamjenjuje sljedeće standarde i tumačenja: •MRS 11 „Ugovori o izgradnji“ •MRS 18 „Prihodi“ •IFRIC br. 13 „Programi očuvanja vjernosti kupaca“ •IFRIC 15 „Ugovori o izgradnji nekretnina“ •IFRIC 18 „Prijenos imovine s kupaca“ •SIC-31 „Prihodi – transakcije razmjene koje uključuju usluge oglašavanja“ U priloženom dokumentu dana su kratka objašnjenja i primjeri nekoliko različitih aspekata primjene MSFI-ija 15.

Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva u FBiH

Opis

Računovodstvene politike za federalne budžetske korisnike

Nove računovodstvne politike za federalne budžetske korisnike i trezor

UREDBA VLADE FBIH 2014 BUDŽETI


Kontakt

Povežite se s nama